PROJEKT „CENTRUM LOGISTYCZNE – KRESY”

           Pierwsze zebranie Koła Nr 1 Platformy Obywatelskiej RP miasta Biała Podlaska przeprowadzone w dniu 6 stycznia br. dotyczyło podsumowania działalności koła w roku 2008 oraz planów na rok 2009. Nowo wybrany przewodniczący koła Kol. Artur ARTECKI przypomniał Tezy Programowe opracowane w roku 2006 oraz odniósł się do ich realizacji w ostatnich dwóch latach.W ocenie przewodniczącego większość z nich została przejęta przez obecne władze samorządowe i realizowana jako rozwiązania autorskie obecnych włodarzy miasta. Przedstawiony plan działania koła na rok 2009 główny nacisk kładzie na aktywizację członków i działalność prospołeczną. Z uwagi na brak możliwość bezpośredniej realizacji projektów zgłaszanych przez członków podjęto ustalenia wstrzymania się z ich wdrażaniem do okresu przedwyborczego do samorządów terytorialnych oraz przedstawienia ich jako propozycji wyborczych Platformy Obywatelskiej RP.            
             Rozwiązaniem wykraczającym poza konflikty polityczne była przedstawiona przez Kol. Arteckiego propozycja zagospodarowania terenów po lotnisku wojskowym. Dotychczasowe działania Prezydenta i Rady Miasta (radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej) ukierunkowane były na stworzenie strefy lub podstrefy ekonomicznej. Propozycja przedstawiona przez przewodniczącego dotyczyła stworzenia Centrum Logistycznego „KRESY” w oparciu o już istniejącą infrastrukturę terenów bialskiego lotniska.
              Centrum logistyczne to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związaneprzyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze. Centrum logistyczne to jeden z podstawowych warunków sprawnego przemieszczania produktów w systemie eurologistyki. Przejściową formą tworzenia centrów logistycznych były zintegrowane zespoły magazynów, zwane dzielnicami magazynowania. Centra logistycznych są to międzyregionalne jednostki gospodarcze, w których koordynuje się usługi magazynowania i transportu na małe i wielkie odległości, wraz z przepływem informacji i systemem kontroli tej działalności.
                Warunkiem utworzenia Centrum Logistycznego jest uwzględnienie w jego budowie następujących przesłanek:
      1. Przestrzennej, tzn. przeznaczenie pod zabudowę terenu od 70 ha do 100 ha, w miejscu przecięcia dróg i szlaków komunikacyjnych ( w naszym przypadku A-2 oraz E-19).
      2. Organizacyjnej, tzn. wybudowanie na obszarze centrum bazy podstawowej, magazynów niskiego i wysokiego składowania, placów odkładczych dla kontenerów oraz miejsc obsługi produktu. Nadto utworzenie na terenie CL bazy towarzyszącej, tzn. parkingów, hoteli, restauracji, poczty, banków łączności satelitarnej, sklepów, usług medycznych, ubezpieczeń, urzędu celnego itp.
      3. Technologicznej, a w tym: bocznicy kolejowej, drogi dojazdowej do płyty lotniska, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, zakładów remontowych dla samochodów, punktów serwisowych, stacji benzynowych.
             W Polsce inicjatorami budowy centrów logistycznych są różne podmioty, o czym za każdym razem decyduje indywidualny charakter przedsięwzięcia. Polskie centrum kompetencji w logistyce POLLOCO – Polish Centre of Logistics Competence POLLOCO jest jedynym z nielicznych tego typu centrów, działających na szeroko rozumianym polu logistyki. Krajowa sieć POLLOCO jest porozumieniem współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, instytucji i osób fizycznych, którego celem jest dostarczenie i wymiana wiedzy wspomagającej rozwój logistyki w Polsce. Współpracuje ona z instytucjami zagranicznymi, tworząc powiązania sieciowe, których celem jest transfer wiedzy i nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju logistyki.Propozycja kol. Arteckiego bazuje na rozwiązaniach niemieckich. Niemcy w przeciągu pięciu lat, od 1997 r. do 2001 r. ,utworzyli pięć centrów logistycznych, które w efekcie dały zatrudnienie ponad 40 000 ludzi. Każde z centrów zajmuje średnią powierzchnię 150 ha, angażując w swoją działalność około 1200 przedsiębiorstw.
            Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga rozwiązań rządowych, a jedynie inwestycji i zaangażowania firm logistycznych. Zaangażowanie POLLOCO w proces planistyczny i ewentualną realizację przedsięwzięcia to podstawowe, na dzień dzisiejszy, zadanie Prezydenta i Rady miasta. Dobro ogólnospołeczne musi wygrać z animozjami. Czas ucieka i opóźnienie w realizacji projektu może spowodować ukierunkowanie firm logistycznych na inne tereny. Naszym potencjałem jest też prężnie rozwijająca się gałąź logistyki związana z transportem i spedycją.
Firmy transportowe Białej Podlaskiej znajdują uznanie nie tylko na rynku krajowym ale także coraz częściej działają w relacjach unijnych. 
               

            Projekt Centrum Logistycznego „KRESY” w swej nazwie nawiązuje do sentymentalnych powiązań dawnych ziem polskich związanych z Litwą i Ukrainą oraz obecnego usytuowania na kresach Unii Europejskiej. Proponowany projekt swym rozmiarem obejmuje infrastrukturę lotniska i ewentualnie, docelowo, zajęcie obszarów leśnych, w dalszym etapie jego rozwoju.

            Przedstawione rozwiązanie, bez względu na to, kto będzie realizatorem projektu i tak stanowić będzie autorski projekt Platformy Obywatelskiej miasta Biała Podlaska. To my członkowie, wznosząc się ponad podziały proponujemy i sugerujemy rozwiązanie, a czas i społeczeństwo pokaże, kto miał rację. Prawa autorskie projekt Centrum Logistycznego „KRESY” – mgr inż. Artur ARTECKI